Norsk Flygelederforening har mottatt et brev fra Luftfartstilsynet der de nyanserer sine tidligere avklaringer knyttet til droneoperasjoner innenfor 5 kilometerssonen. Som kjent utfordret Norsk Flygelederforening Luftfartstilsynet på å definere hvorvidt flygeleder har ansvaret for atskillelse mellom bemannede og ubemannede luftfartøy i nærheten av flyplasser. I sitt brev 12 september 2017 avklarer Luftfartstilsynet at flygeleder har et slikt ansvar. I sitt siste brev datert 6. juni i år (vedlagt) spesifiserer Luftfartstilsynet at de tidligere har brukt en uheldig ordlyd, og at de ikke anser at et ansvar foreligger hva gjelder atskillelse som definert i ICAO DOC4444. Luftfartstilsynet spesifiserer dog at det påligger flygeleder som har gitt tillatelse til RPAS operasjoner å ”hindre konflikter” mellom RPAS og bemannede flyginger i området.

Her gir Luftfartstilsynet noen eksempler på hvordan man anser at dette skal løses:

  • ved å gi tilstrekkelig informasjon til alle berørte parter, eller
  • dersom det anses nødvendig, ved at droneoperatøren bare gis tillatelse til å operere på tidspunkter hvor det ikke er annen lufttrafikk ved lufthavnen, eller
  • ved at droneoperatøren bare gis tillatelse til å operere i enkelte områder innenfor 5 km sonen hvor det ikke vil være annen lufttrafikk.

Luftfartstilsynet avslutter med å avklare at de anser at Avinors interne prosedyre for operasjoner med droner er tilstrekkelig.

Norsk Flygelederforening tar denne avklaringen til etterretning, men vi registrer at vi fortsatt er i en situasjon der den enkelte flygeleder er tillagt et stort ansvar for å vurdere hva som er å ”hindre konflikter”. Det er etter vårt syn fortsatt uklarhet knyttet til hvordan man i enhver sammenheng skal klare å oppfylle det Luftfartstilsynet omtaler som ”ved å gi tilstrekkelig informasjon til alle berørte parter”, da det som kjent er vanskelig å kontakte droneoperatøren pr telefon, hyppig, og i god nok tid da dette vil øke arbeidsbelastningen til flygeleder til et potensielt uakseptabelt nivå.

Avinor Flysikring har startet et prosjekt som skal ta frem en fremtidig løsning for håndtering av droner i kontrollert luftrom. Faglig Utvalg vil følge opp dette prosjektet løpende, og har forhåpning til at dette prosjektet leverer noe som kan avhjelpe utfordringene våre medlemmer har knyttet til dette på daglig basis.

Norsk Flygelederforening oppfordrer alle sine medlemmer som jobber i kontrolltårn til å lese det siste brevet fra Luftfartstilsynet.

Droneoperasjoner i nærheten av en flyplass pdf