Våre kollegaer i Polen og Albania blir utsatt for en skremmende utvikling. Rettigheter vi tar for gitt, som retten til fri ytring, retten til å engasjere seg i en fagforening, retten og plikten til å følge vårt eget regelverk, er under angrep.

 

I slutten av mars ble tre polske flygeledere sparket. To av disse er styremedlemmer i en fagforening, ZZKRL, og ble sparket i etterkant av en opptreden i media hvor de, som representanter for fagforeningen, uttalte seg rundt bekymringer for flysikkerheten.

Den polske arbeidsgiversiden har også ekskludert ZZKRL fra videre samarbeid og anerkjenner dem ikke lenger som part i arbeidslivet, uten å ha hjemmel i lov til en slik handling.

 

Samtidig har fem flygeledere mistet jobben i Albania, etter å ha erklært seg midlertidig uskikket til å utføre operativt arbeid. Det som vi kjenner som «INS-18», måtte benyttes av disse fem etter å ha levd under hardt press det siste året, forverret av lønnsreduksjoner på opptil 70%.

Disse urettmessige oppsigelsene har selvfølgelig skapt reaksjoner, og i går ble 30 albanske flygeledere arrestert etter å ha streiket for å få igjennom fem krav, deriblant; å få sine kollegaer gjeninnsatt.

Albanske myndigheter antyder i mellomtiden at de har hentet inn tyrkiske flygeledere for å holde albansk luftrom åpent mens streiken pågår.

 

Norsk Flygelederforening fordømmer slike antisosiale handlinger, som går på tvers av alle verdier og prinsipper som skal danne grunnlag for et trygt, rettferdig og sikkerhetsfremmende arbeidsliv.

 

Vi står sammen med alle våre europeiske kollegaer i kravet om at disse eksemplene på maktmisbruk umiddelbart må stanses og reverseres!

 

Pressemeldinger fra ATCEUC:

20210407 PR on ALBANIA and POLAND issue

20210408 PR on ALBANIA issue

Pressemelding fra IFATCA:

20210408_IFATCA_Communication_Albania