Vaktovertakelse eller påtroppingstid har vært en het potet på mange enheter, etter at en forkorting av påtroppingstiden har blitt vedtatt som et ledd i «Lønnsomt Avinor»-programmet. NFF sentralt har hatt mange og lange diskusjoner med arbeidsgiver om denne problemstillingen, og f.o.m. 18. januar er det følgende som gjelder:

Påtroppingstiden er en del av arbeidstiden, som den alltid har vært. Flygeledere forholder seg til sine vaktkoder, der oppmøte på arbeid angis. Deretter forholder man seg også til avløsningsmaler eller skiftplaner, der det angis når man skal løse av eller åpne en posisjon. På de aller fleste steder er det satt av 10-30 minutter mellom disse to tidspunktene, tid som er satt av til at påtroppende flygeleder skal kunne forberede seg til å arbeide, jfr. instruks for vakthavende flygeleder.

Noen steder har det vært gode prosesser for å komme fram til riktig mengde avsatt tid, mens andre steder har vært preget av en mer ensidig «top-down»-prosess. Det er selvsagt beklagelig, men resultatet er likevel at man har vaktkoder og avløsningsmaler å forholde seg til. Og det må man gjøre.

I de tilfeller man opplever at tiden avsatt mellom arbeidstidsstart og avløsning i/åpning av operativ posisjon er for knapp til at man kan gjøre forberedelsene på en flysikkerhetsmessig forsvarlig måte, så plikter man å rapportere dette i IFS. Arbeidsgiver skal i tillegg sørge for umiddelbare kompenserende tiltak, som omdisponering av personell, lukking av sektorer, pålegging av overtid på avtroppende flygeleder og lignende. Dette kommer fram av et underskrevet referat fra et møte mellom NFF og Avinor Flysikring, datert 18. januar 2021. (Vedlagt som referanse.)

Det henstilles også om at de lokale partene, ved alle operative flygekontrollenheter i FO TWR, setter vaktovertakelse fast på agendaen på jevnlige møter i første halvår av 2021. Dette for å evaluere de endringer som har blitt gjort når det gjelder påtroppingstid. Slik kan man fange opp eventuelle utfordringer og  gjøre justeringer i henhold, slik at flygelederne ved enheten settes i stand til å etterleve gjeldende instruksverk, og at det sikres en forsvarlig vaktovertakelse på alle nivåer.

Vi håper dette er opplysende for våre medlemmer, og at alle forholder seg lojalt til spillereglene avtalt mellom partene. IFS vil  være et viktig verktøy som skal kunne fange opp tilfeller der det er åpenbart at tiden til vaktovertakelse er satt for lavt, og at det kreves tiltak for å endre arbeidstiden i de angjeldende tilfellene.

Referat – Vaktovertakelse – møte mellom NFF og FS 18.1.2021