Flygelederforeningen har mottatt informasjon fra Avinor Flysikring knyttet til rapportering av Fatigue. Vi håper alle kan ta tiden og lese gjennom denne informasjonen.

Rapportering av fatigue i IFS

HVA ER FATIGUE

Policy for stress og fatigue risk management

‘Fatigue’ means a physiological state of reduced mental or physical performance capability resulting from sleep loss or extended wakefulness,

circadian phase or workload (mental and/or physical activity) that can impair an individual’s alertness and ability to safely perform his/her tasks. (ICAO2016)

HVILKE SITUASJONER SKAL RAPPORTERES I IFS

Kravet om rapportering av fatigue gjelder for operative flygeledere og ifm hendelser/situasjoner der Flysikring var medvirkende.

Opplysninger om fatigue skal rapporteres i IFS når fatigue var en faktor som påvirket eller kunne ha påvirket evnen til å yte sikker tjeneste.

Nå blir det mulig å rapportere fatigue som en faktor i to typer situasjoner:

1) Fatigue som element i luftfartshendelser

Når fatigue er et element i en luftfartshendelse, rapporteres dette som tidligere og med beskrivelse av operativ konsekvens for situasjonen.

Et eget skjema fylles ut ifm rapportering av følgende luftfartshendelser der fatigue var en faktor:

 1. ATM spesifikke hendelser, unntatt utfall/feil på teknisk utstyr> (Manglende eller redusert evne til å yte ATS-tjeneste: Koordinering, klarering, fraseologi, regelverk, prosedyrer osv)
 2. Underskridelse atskillelsesminima
 3. Runway Incursion

NB!

En opplevelse av tretthet da hendelsen inntraff, betyr ikke nødvendigvis at fatigue var en årsak til hendelsen.

Mennesker opplever fatigue og effekten av dette individuelt og vil til en viss grad kunne kompensere for dette slik at fatigue ikke kommer til uttrykk i form av svekket prestasjon.

Etterspurt informasjon i rapportering av avvik, er en beskrivelse av opplevd fatigue der dette påvirket eller kunne ha påvirket situasjonen og hadde en konsekvens for utførelsen av dine arbeidsoppgaver i operativ posisjon.

Typiske eksempler på hvordan fatigue kan påvirke deg:

 • Redusert oppmerksomhet
 • Vanskelig å konsentrere seg
 • Svekket problemløsning, beslutningsprosess
 • Lengre reaksjonstid, lavere hastighet
 • Mindre nøyaktig og effektiv
 • Svekket hukommelse, glemme
 • Feiltrinn, økt risiko for å gjøre feil
 • Aksept av høyere risiko, lavere kvalitet

Det er viktig at rapportør beskriver konsekvens(er) av fatigue i situasjonen.

Fatigue kan være en tilstand og årsak i seg selv, men kan også være en konsekvens av andre relevante faktorer i en gitt situasjon. Høy arbeidsbelastning over tid kan for eksempel føre til en opplevelse av fatigue.

Undersøkerprosessen vil som vanlig avklare fakta, hendelsesforløp og konkludere med årsak-er, herunder om konsekvenser av fatigue bidro til utfallet av hendelsen.

2) I situasjoner med opplevd fatigue, uten at det skjedde en (annen) hendelse

Situasjoner med opplevd fatigue skal også rapporteres når dette påvirket evnen til å utføre arbeidsoppgaver, men uten at situasjonen utviklet seg til en (annen) hendelse.

Slike tilfeller vurderes som «fatigue hazards» og skal rapporteres som en luftfartshendelse i IFS; kategori:

Fatigue som kunne ha påvirket evnen til å yte sikker tjeneste.

HVORFOR SKAL FATIGUE RAPPORTERES

Målet er å unngå at det inntreffer luftfartsulykker, eller -hendelser med bidrag fra Flysikring og der fatigue har vært en sentral årsaksfaktor.

Rapportering vil gjøre det mulig å identifisere risiko knyttet til fatigue, avklare underliggende årsaker; hvordan og hvorfor fatigue var medvirkende i et avvik/tilfelle, samt utarbeide og følge opp formålstjenlige tiltak.

Videre skal Flysikring oppfylle myndighetskrav ved å tilrettelegge for innmelding og registrering av relevante avvik, samt monitorering og oppfølging av disse.

HVORDAN RAPPORTERE I IFS

Rapportering skal gjøres som vanlig i IFS.

Hvis du har spørsmål på dette området ta kontakt med din leder eller AFAS ved  Security, Safety og Crisis Management på fs_luftfartshendelser@avinor.no