Oppdatert 20. mars 2020.

Norge har gjennom EØS-avtalen gjennomført felleseuropeisk regulering for luftfarten. Dette regelverket inneholder bestemmelser som sikrer at det i spesielle situasjoner kan vedtas unntak fra det gjeldende regelverket. Gjennom å vedta visse unntak, blir det mulig for norske luftfartsaktører å gjøre nødvendige tilpasninger slik at virksomheten kan opprettholdes også i den spesielle situasjonen som nå har oppstått. 

Situasjonen rundt koronaviruset og sykdommen COVID-19 har medført store konsekvenser for det norske samfunnet generelt, og svært konkrete og omfattende konsekvenser for luftfarten. Derfor er disse vedtakene viktig.

Alle tillatelser, sertifikater og bevis på luftfartsområdet som Luftfartstilsynet har utstedt får forlenget gyldighet i samsvar med vedlegget til dette vedtaket. Vedlegget kan oppdateres. 

Det fremkommer i vedlegget hvilke bestemmelser som dette vedtaket gjelder for. Det fremkommer også i vedlegget de vilkår som gjelder for de ulike områdene. 

Dette vedtaket er ikke gyldig lengre enn til 17. november 2020. Dersom grunnlaget for vedtaket endres, kan vedtaket bli endret eller opphevet. Informasjon om endring eller oppheving av vedtaket vil bli publisert på Luftfartstilsynet internettside. 

Som flygeledere må vi være veldig bevisste på det ansvaret vi selv har knyttet til våre personlige sertifikater sett i forhold til disse midlertidige unntaksbestemmelsene.