IFATCA Annual Conference 2024 ble avholdt i Singapore fra 14. til 19. april. Robert, Thomas og Simen representerte Flygelederforeningen, og Sverre deltok i kraft av sine roller i IFATCA. Oppsummering av første del av konferansen finner dere her og på våre facebooksider.

Onsdag til fredag var konferansen delt i 3 grupper (Committee A, B og C). Robert representerte oss i Committee A der de store administrative avgjørelsene blir tatt.

«Det jeg vil trekke frem fra Com A er diskusjonen vi hadde første dag om hvordan strukturen i IFATCA skal være regionalt. Vi var i mot forslaget som lå på bordet. Det var i utgangspunktet bare USA som støttet oss. Det ble foreslått å danne et redaksjonsutvalg for å jobbe med forslaget for å se om partene kunne komme frem til en omforent tekst. I dette redaksjonsutvalget fikk vi gjennomslag for alle våre synspunkter og forslag til endringer, og forslaget ble senere vedtatt enstemmig av hele komiteen.»

«Vi merker oss også at flere land rundt om i verden har betydelige utfordringer med både respekt, samarbeid og rammer for arbeidsmiljø i de respektiv statenes myndigheter og virksomheter . 2 flygeledere i Afrika har blitt arrestert og har sittet i fengsel i 4 måneder etter å ha blitt kategorisert som rebeller. Det eneste de har gjort, er å stå opp for sin profesjon og kommunisere klare meninger. De får ikke advokathjelp ei heller får kollegene kontakt med de to som er arrestert. Arbeidsgiveren følger ikke opp. Dette opplever vi som både alarmerende og svært skremmende. Dette også sett i lys av at vi stadig ser en brutalisering på de samme arenaene hjemme også.»

«Helena Sjøstrøm fra Sverige var nominert til PCX (President) og ble enstemmig valgt på fredagens Final Plenary. Helena har vår fulle støtte og kommer til å gjøre en god jobb. Frederic Deleau ble gjenvalgt til EVP Europa – og det er vi veldig tilfreds med. Han gjør en strålende jobb for regionen.»

«Det ble noen gode og til dels heftige diskusjoner knyttet til budsjettet rundt fordeling av midler. Det var opprinnelig satt av bare 2500 USD til EDITF. Vi argumenterte for at avsatte midler må stå i stil til det tydelig uttalte fokuset og holdningen som EB (Executive Board) har på de forskjellige arbeidsoppgavene. Norge førte ordet i den påfølgende debatten og gjorde det klart at vi krevde økt sum for taskforcen – minst 5.000 USD. Diskusjonen medførte at EDI fikk økt budsjettet med 5000 USD til 7500 USD. Vi fikk full støtte fra Sveits på forslaget og det ble stemt enstemmig gjennom til slutt etterfulgt av applaus fra hele salen.»

Thomas representerte oss i Committee B som omhandler de tekniske og operative temaene.

«De største temaene der i år gikk på Multiple Remote Towers eller DATS (Digital ATS) som ICAO omtaler det som nå. IFATCA har lenge hatt som policy at man motsetter seg at èn flygeleder kan drive DATS til flere lufthavner samtidig. Dette er noe også Flygelederforeningen har vært enig i. Utfordringen nå er at ANSPer, inkludert Avinor Flysikring er langt fremskredet i arbeidet mot multi. For å sikre at IFATCA blir tatt på alvor var det behov for en presisering av standpunktet, fremfor å bare si «Nei». Etter mange endringsforslag og lange diskusjoner i Committee B stemte man gjennom en revisjon av policy. IFATCA motsetter seg fremdeles mulit-DATS men grunngitt i at det eksisterer for mye usikkerhet rundt de ulike aspektene når det gjelder f.eks. Human Factors, trafikkmengde man kan drive samtidig, samt utstyr.»

«Ellers ble det gjort revisjoner på eksisterende policy når det gjelder automasjon, RPAS/UAS, FF-ICE og nytt flightplan-format som skal ta over etter det nåværende FP2012.»

«Føderasjonen har policy på utrolig mange områder og alle disse er samlet i «Technical and Professional Manual» som finnes på IFATCA sin nettside. Manualene ligger bak innlogging, men dere kan trykke her for å åpne manualen direkte (IFATCA TPM). Endringene som følge av årets revisjoner er naturlig nok ikke lagt inn enda men blir oppdatert så snart som mulig.»

Simen, som deltok på sin første IFATCA Annual konferanse, var i Committee C – Professional and Legal matters. Her ble det diskutert forskjellige «IFATCA policies», og det ble presentert rapporter fra noen av arbeidsgruppene i IFATCA. Her er Simens oppsummering både generelt, og fra Committee C:

«Det var interessant å se hvor mye arbeid som gjøres rundt omkring i verden. Det er mange mennesker, fra mange forskjellige land og verdensdeler, som gjør en sinnsykt stor jobb for yrket vårt. Jeg var ikke klar over hvor stor påvirkning vi som organisasjon faktisk har både på ICAO og andre internasjonale organisasjoner, og på de forskjellige ANSPene. Jeg setter også pris på det sosiale aspektet på en slik konferanse, der jeg fikk møtt mange kolleger fra hele verden. Det er nyttig å ha kontakter rundt omkring, og kanskje spesielt fra sammenlignbare land. Vi får diskutert fag og fagforeningsarbeid, både formelt og uformelt, og på den måten sammenlignet oss med andre slik at vi sikrer at vi i Norge opprettholder våre konkurransedyktige vilkår.»

 

«I Committee C ble det diskutert en del interessante policies. Jeg bet meg spesielt merke i arbeidspapiret som handlet om «Work and Rest Scheme». Her var det gode diskusjoner, og det viser at det er flere land som har de samme utfordringene som oss når det kommer til pauser og arbeidsfri. Samtidig er det veldig gledelig å se at fokuset over alt er på sikkerhet, og at noen land faktisk får dette til på en måte som ivaretar helsen til flygelederne.»

«Det var også et arbeidspapir som handlet om refresher training som viser store forskjeller mellom landene og regionene. I Norge har vi PFO minst hvert 3. år per rettighet, mens f eks i Zimbabwe hadde representanten ikke hatt en eneste PFO på sine 15 år i tjenesten. IFATCA Policy om trening har nå, etter konferansen, fått et strengere krav til dette – og mange av landene som ikke har dette på plass vil bruke denne policyen når de reiser hjem og forhandler med arbeidsgiverne i sine hjemland.»

Sverre har vært med i IFATCA lenge, og har flere roller – blant annet som leder for IFATCA Equity, Diversity and Inclusion Task Force (EDITF). Her er hans oppsummering:

«En time etter jeg sjekket inn på hotellet startet møte i IFATCA 2030+ Task Force (2030+TF) . Denne arbeidsgruppa ble opprettet for å fremtidssikre IFATCA, og jeg er medlem i kraft av min rolle som Chair i IFATCA EDITF. Jeg sørger for at mangfold og inkludering blir ivaretatt i alle aspekter av IFATCA. I de siste ukene før konferansen planla vi en stor workshop om fremtiden til IFATCA, der deltagere fra alle medlemslandene deltok. Workshopen var delt opp i 5 forskjellige grupper som jobbet med hvert sitt tema. 1 «Måloppnåelse for IFATCA – retning, resultat og resultatoppnåelse», 2 «Implementering, relevanse og bruk av IFATCA Policy», 3 «Kommunikasjon – hvordan nå ut til alle medlemmene», 4 «Hvordan øke og sikre frivillighetsarbeidet i IFATCA, og hvordan vi anerkjenner jobben som blir gjort», og  til slutt gruppe 5 som jeg ledet sammen med Akos van der Plaat fra Nederland, «Fremtiden er nå – hva får medlemslandene igjen for kontingenten, og hva er veien videre». Det var en rekordstor deltagelse, og vi fikk udelt gode tilbakemeldinger på gjennomføringen av workshopen. Resultatene fra work shopen skal brukes av 2030+TF i sin endelige rapport som skal legges frem på neste IFATCA konferansen i Abu Dhabi, UAE i 2025. Denne rapporten er tenkt som en «Future road map for IFATCA».»

«Resten av uka gikk med til oppsummering med 2030+TF, møter med medlemmene av EDITF og møter med Helena Sjöström som er sjefen min i IFATCA. Jeg fulgte også med på alle diskusjonene i Committee A, og hadde flere innspill i  sakene som ble behandlet der. På torsdag presenterte jeg årsrapporten for IFATCA EDITF. Der gikk jeg igjennom aktiviteten i gruppa det siste året; hva vi jobber med, og hva vi trenger hjelp med det kommende året. Robert kom med flere spørsmål til presentasjonen min, noe som førte til diskusjoner rundt tildeling av midler til EDITF. I behandlingen av budsjettet til IFATCA gjentok Robert sine innspill, og med god hjelp fra Sveits fikk EDITF økt budsjettposten med 300%.»

«Avslutningsvis har jeg lyst til å nevne at Samferdselsministeren i Singapore fremhevet IFATCA sin arbeid med likestilling og mangfold på verdensbasis, og at vi er blant de fremste i verden på dette området. Jeg ble også invitert til ICAO i Montreal, på vegne av IFATCA for å jobbe med «Gender equality within the aviation sector». Det er utrolig gøy og inspirerende at jobben jeg gjør for IFATCA blir lagt merke til og verdsatt av andre utenfor IFATCA.»

Fredag etter lunsj var alle samlet igjen, og vi gikk gjennom rapportene fra de forskjellige komiteene, og gjorde unna den formelle delen av konferansen.

Den norske delegasjonen måtte forlate hotellet før den offisielle avslutningsmiddagen for å rekke et fly. Nå er vi på vei hjem og er klar for nye arbeidsoppgaver, som blant annet lønnsforhandlinger neste uke. Vi tar mange gode erfaringer og minner med oss hjem.

 

Flere bilder og mer informasjon om konferansen finner dere her.