Det er ledige stillinger som flygeleder med fast tjenestested ved Ørland TWR/APP.

Ansettelse i stilling som flygeleder med fast tjenestested skjer etter innbyrdes rangering, jf. særavtale om regler, rutiner m.m. vedrørende ansettelse, overføring m. v. av flygeledere i og etter plikttjenesten.

Flygeledere uten fast tjenestested betraktes som søkere på alle ledige stillinger, jf. Overenskomst mellom Avinor Flysikring AS og Norsk Flygelederforening § 4.2. Flygeledere med midlertidig tjenestested oppfordres derfor til å søke på kunngjorte ledige flygelederstillinger.

Ved fastsettelse av overføringstidspunkt vil det måtte tas hensyn til mulighetene for avgivelse fra nåværende tjenestested, og/eller treningskapasiteten på mottakende enhet.

Ansettelse ved nytt tjenestested er betinget av at nødvendige rettigheter og autorisasjoner oppnås. I forbindelse med overføring til ny enhet vises til Overenskomst Avinor Flysikring AS – NFF § 4.3:

 «Ved ansettelse ved ny enhet gis flygeledere seks måneders permisjon fra opprinnelig tjenestested, og ansettes på prøve ved ny enhet med seks måneders prøvetid. I prøvetiden gjelder én måneds gjensidig oppsigelse. Hvis autorisasjon ikke oppnås ved ny enhet, eller vedkommende flygeleders opplæring avsluttes, overføres vedkommende flygeleder tilbake til forrige tjenestested. Dersom flygelederen hadde midlertidig tjenestested ved forrige tjenestested, skal vedkommende tilbys stilling der hvor Avinor Flysikring ser dette formålstjenlig».

Søknad sendes: tone.simonsen@avinor.no

Mottatt søknad vil bli bekreftet.

Avinor er underlagt offentlighetslovens bestemmelser om rett til innsyn i søkerlister. Opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten. Dersom ønsket om reservasjon ikke tas til følge, vil søkeren bli varslet og informert om det jfr. offentleglova § 25.

Annonse – Webcruiter

Søknadsfrist: 8. november 2021
Tiltredelse: Etter avtale
Kontaktpersoner:

Tone Brandvik Simonsen

+4792498753