Det er ledig stillinger som flygeleder med fast tjenestested ved følgende enheter:

  • Flesland TWR/APP
  • Sola TWR/APP
  • Polaris ACC Nord Bodø

Ansettelse i stilling som flygeleder med fast tjenestested skjer etter innbyrdes rangering, jf. særavtale om regler, rutiner m.m. vedrørende ansettelse, overføring m. v. av flygeledere i og etter plikttjenesten.

Flygeledere uten fast tjenestested betraktes som søkere på alle ledige stillinger, jf. Overenskomst mellom Avinor Flysikring AS og Norsk Flygelederforening § 4.2. Flygeledere med midlertidig tjenestested oppfordres derfor til å søke på kunngjorte ledige flygelederstillinger.

Ved fastsettelse av overføringstidspunkt for interne søkere vil det måtte tas hensyn til mulighetene for avgivelse fra nåværende tjenestested, og/eller treningskapasiteten på mottakende enhet.

Ansettelse ved nytt tjenestested er betinget av at nødvendige rettigheter og autorisasjoner oppnås. I forbindelse med overføring til ny enhet vises til Overenskomst Avinor Flysikring AS – NFF § 4.3:

«Ved ansettelse ved ny enhet gis flygeledere seks måneders permisjon fra opprinnelig tjenestested, og ansettes på prøve ved ny enhet med seks måneders prøvetid. I prøvetiden gjelder én måneds gjensidig oppsigelse. Hvis autorisasjon ikke oppnås ved ny enhet, eller vedkommende flygeleders opplæring avsluttes, overføres vedkommende flygeleder tilbake til forrige tjenestested. Dersom flygelederen hadde midlertidig tjenestested ved forrige tjenestested, skal vedkommende tilbys stilling der hvor Avinor Flysikring ser dette formålstjenlig.

Når flygeledere søker seg til 1A og 1B enheter gjennomføres en prekvalifiseringstest. Om prekvalifiseringstesten ikke bestås, og flygeleder likevel velger å starte opplæring i ny stilling, og autorisasjon ikke oppnås ved ny enhet, eller opplæringen må avsluttes, tilbys annen stilling ved enhet der Avinor Flysikring AS ser dette som formålstjenlig».

Søknad sendes: tone.simonsen@avinor.no

Mottatt søknad vil bli bekreftet.

Avinor er underlagt offentlighetslovens bestemmelser om rett til innsyn i søkerlister. Opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten. Dersom ønsket om reservasjon ikke tas til følge, vil søkeren bli varslet og informert om det jfr. offentleglova § 25.
Søknadsfrist: 8. august 2021

Tiltredelse: Etter avtale

Annonse – Webcruiter