Noen små timer på overtid, klokken 03:30 natt til lørdag 19. juni kom NHO Luftfart og Flygelederforeningen til enighet hos Riksmekleren. Det blir dermed ingen flygelederstreik ved lufthavnene på Kjevik og Vigra.

Tvisten dreide seg i korte trekk om lønnstillegg i mellomoppgjøret 2021, det som ble det første reelle lønnsoppgjøret for våre medlemmer ansatt i Saerco på Kjevik og Vigra. Der Flygelederforeningen tidligere har hatt gode erfaringer med forhandlinger i Spekter-området, kom man raskt inn i noen litt uvanlige problemstillinger i NHO-systemet.

I utgangspunktet sto NHO relativt steilt på at «Flygelederoverenskomsten» i NHO var definert som en normallønnsavtale, der mellomoppgjørene følger frontfagets rammer, slik at det kronetillegget som ble fremforhandlet for alle i NHO-området i de sentrale forhandlingene også ville gjøres gjeldende for Flygelederforeningens medlemmer – uten muligheten for forhandlinger på dette. Vi gikk derfor til brudd i forhandlingene ved å si opp overenskomsten forankret i et helt fastlåst prinsipielt tilbud fra arbeidsgiversiden om 2 kroner og 25 øre i flatt kronetillegg for alle.

Hos Riksmekleren fikk vi litt større anledning til å utdype vårt syn. Etter forhandlinger kom partene frem til en viktig avklaring, nemlig at Flygelederoverenskomsten skulle defineres som en såkalt minstelønnsavtale, der man har lokale forhandlinger basert på den aktuelle bedriftens økonomiske situasjon, også i mellomoppgjørene. Dette var en viktig prinsipiell avklaring for våre medlemmer i Saerco. I og med at man nå umiddelbart kunne starte lokale forhandlinger, ble det så et spørsmål om hvor langt Saerco, med NHO i ryggen, kunne strekke seg.

Partene sto i utgangspunktet relativt lang fra hverandre. De 2,25 kronene (4162,-kroner i årlig tillegg) var etter vår mening et relativt dårlig tilbud. Etter tøffe, utfordrende og av og til litt fortvilende forhandlinger, via en opplagt Riksmekler og et steilt NHO Luftfart, mot en arbeidsgiver på en teams-overføring fra Spania, klarte man dog til slutt å lande en enighet begge parter sannsynligvis var like mellomfornøyd med. De 2,25 kronene ble til slutt 7,50 for ansatte på topplønn – kroner 13.875 i årlig tillegg, og 9,50 for ansatte i lønnsstigene – kroner 17.575 i årlig tillegg, noe man isolert sett jo kan si seg fornøyd med. Likevel er det ingen tvil om at dem som de ansatte på Kjevik og Vigra er naturlig å benchmarke seg mot, resten av landets flygeledere, innenfor noen lønnstrinn har kommet noe bedre ut lønnsmessig det siste året. Det er viktig å påpeke at i trinnene 0-14 år i Saercotabellen, er forskjellen så og si utlignet for våre medlemmer der målt mot tilsvarende stigetrinn/ansiennitetstrinn i Avinor-systemet.

Flygelederforeningens forhandlingsutvalg presset på så langt det lot seg gjøre. Enigheten med NHO og Saerco ble for ordens skyld solid forankret hos de lokale tillitsvalgte på enhetene, som ble holdt orientert gjennom hele forhandlingsløpet, og i tillegg behørig konsultert før endelig beslutning ble fattet.

Flygelederforeningen er ikke veldig godt fornøyd med resultatet. Likevel tror vi det var det beste vi kunne klare å få til, gitt de opprinnelige rammebetingelsene, reell posisjon i forhandlingene, samt de tydelige ulikhetene mellom NHO og vårt vante Spekteropplegg.

Det som er både svært viktig og positivt – og som vi er veldig tilfredse med – er at vi har fått tariffestet retten til lokale forhandlinger hvert eneste år for all fremtid og fått ut nær sagt firegangen i lønnsøkning av det opprinnelige ufravikelige tilbudet fra NHO – som alle andre fagforeninger i NHO måtte akseptere. Vi sitter likevel igjen med en ulikhet i betingelser mellom Saerco og Avinor Flysikring, blant ansatte på topplønn, og det er vi ikke helt tilfreds med. Det kommer dog flere anledninger til å føre reelle forhandlinger mot Saerco i de neste årene, og de skal vi bruke meget godt!

Vi vil benytte anledningen til å takke Riksmekler Bjørn Lillebergen for en utmerket og humørfylt jobb, samt våre lokale tillitsvalgte på Kjevik og Vigra for tilliten og den løsningsorienterte realismen i diskusjonene. Bra jobba!

Vedlagt er Riksmeklers møtebok, samt protokoll fra NHO-forhandlingene, for hendig referanse.

2021-06-19 Riksmeklers møtebok og protokoll NHO Luftfart

2021-06-19 Protokoll lokale forhandlinger Saerco 2021_signert enhetene