Det kan kanskje komme overraskende på noen, men mellomoppgjøret 2019 ble ferdigforhandlet i dag, onsdag 12. juni. Etter en relativt ustrukturert prosess, der man i store trekk helt så bort fra formaliteter og frister, kom til slutt Avinor Flysikring og Norsk Flygelederforening fram til en omforent enighet. Hovedtrekkene i enigheten var lønnsøkning til alle, og en protokoll om åpning for økt alminnelig arbeidstid på inntil 12,5 timer i løpet av 24 timer, med et tydelig vern i kraft av individuell reservasjonsrett.

Som mange sikkert fikk med seg ble det selv om fristen var satt til 12. juni brudd i forhandlingene allerede 16. mai, og partene skulle da i utgangspunktet møte i Spekter for videre forhandlinger der. Likevel tok Flygelederforeningen et initiativ mot arbeidsgiver for å møtes igjen i påvente av Spekter-innkalling, da vi hadde et sterkt ønske om å komme i mål med årets lønnsoppgjør. Dette initiativet satte forhandlingleder Cathrine Cruse Hennig i Avinor Flysikring stor pris på, og viljen til reelle forhandlinger var en helt annen ved denne anledningen.

Man kom raskt til enighet om en avtale om «12,5-timeren» etter at Flygelederforeningen redegjorde for den gode organisasjonmessige behandlingen av dette temaet hos oss, og at vi ikke på noe tidspunkt kunne inngå denne avtalen uten en absolutt individuell reservasjonsrett, jamfør de gode diskusjonene vi har hatt om dette på opptil flere årsmøter hos oss. Da denne kom på plass handlet egentlig forhandlingene om fordeling av de 3,0 prosentene alle andre i konsernet, inkludert alle ledernivåer, har godtatt som ramme for det økonomiske oppgjøret.

Etter korte og effektive forhandlinger kom partene til slutt til en enighet om følgende lønnstillegg, gjeldende for alle lønnsgrupper:

  • kr. 45.700,- på 20 års ansiennitet
  • kr. 35.000,- på 15 års ansiennitet
  • kr. 22.200,- på 10 – 14 års ansiennitet
  • kr. 12.200,- på 0 – 9 års ansiennitet (også for lønnsgruppe N)
  • Funksjonstillegget til opplæringsledere økes fra 70.000,- til 83.000,-

Lønnstilleggene gjelder på vanlig måte fra 1. april 2019.

Flygelederforeningens forhandlingsutvalg vil ikke si seg kjempefornøyd med dette resultatet, men landet på at dette var akkurat godt nok til at vi kunne godta innretningen på lønnsmidlene. Mange av våre medlemmer vil få en relativt OK lønnsutvikling med dette forhandlingsresultatet, i forhold til den forventede frontfagsrammen på 3,2 prosent vi i utgangspunktet så for oss som en slags fasit. Å fastsette hvilken reell prosentvis lønnsøkning årets resultat gir er en komplisert regneøvelse, og detaljer rundt alle varianter av dette vil man komme tilbake til ved behov. Vi har forholdt oss løsningsorienterte i årets forhandlinger, og er fornøyd med at kreftene nå kan brukes på andre ting enn lønnsoppgjør fremover.

Avslutningsvis vil vi igjen understreke at Flygelederforeningen både på prinsipielt og praktisk grunnlag fortsatt stiller oss mer enn undrende til at arbeidsgiver i den siste tidens innsparingstider ikke ønsket å se nøyere på vår foreslåtte modell for et pengemessig «nulloppgjør», men dette kan vi ikke annet enn å ta til etterretning. Vi er lei oss for at vi heller ikke i år klarte å levere på medlemmenes ønsker om mer fritid kontra lønnsøkning, men slik ble det altså ikke denne gangen heller. Som kjent – it takes two to tango…

Dersom noen har eventuelle spørsmål om informasjonen gitt ovenfor, eller har andre spørsmål rundt mellomoppgjøret 2019 kan man ta kontakt med leder Robert Gjønnes på epostadresse robert.gjonnes@natca.no, eller på telefon 934 21 026.

De to protokollene fra årets mellomoppgjør ligger her: