Avinor FS har nå utarbeidet en veiledning for hvordan norske flygeledere skal forholde seg dersom man opplever uautorisert droneaktivitet i sitt ansvarsområde. Veiledningen gjelder både dersom flygeleder selv observerer slik uautorisert aktivitet og dersom aktiviteten blir rapportert av andre. Ikrafttredelsesdato er 6.12.2018. NFF har i lang tid vært pådriver for å få utarbeidet en slik instruks siden antallet hendelser med droner har steget kraftig de siste årene. Vi etterlyste derfor en instruks med klare retningslinjer for å unngå at den enkelte flygeleder selv måtte ta vurderinger med store konsekvenser som for eksempel stenging av et travelt luftrom. Avinor FS har også selv sett behovet for en slik instruks.

Faglig Utvalg har konkludert med at veiledningen som nå er publisert ikke er klar nok, og arbeidsgiver er kjent med vårt syn på dette. Det var helt klart ett ønske fra Norsk Flygelederforening at man landet på en instruks med flere «skal» momenter og mindre grad av vurdering.

De eneste «skal» punktene i hele veiledningen går på varsling av politi og rapportering av hendelsen i avviksverktøyet. For øvrig er det utelukkende beskrevet at flygeleder skal vurdere alle mulige tiltak.

Som eksempel: «Vakthavende flygeleder/supervisor skal vurdere å midlertidig stoppe trafikken i det aktuelle området dersom man vurderer at faren for sammenstøt er stor, og at andre tiltak ikke anses dekkende eller hensiktsmessig .»

Vi hadde flere innspill til endringer, men ingen av disse ble tatt til følge. Vi mener det blir feil at flygeleder i operativ posisjon skal måtte ta stilling til kollisjonsfare med et luftfartøy man ikke har mulighet til å verifisere posisjon på og i hvert fall ikke mulighet til å kontrollere. En drone som blir observert på ett sted kan på svært kort varsel endre både sin posisjon og høyde, noe som gjør at forutsetningene for flygeleders vurdering raskt kan endre seg. Vi frykter også at en flygeleder som tar et valg om å stenge et travelt luftrom med de følger det får kan måtte svare for sine vurderinger i ettertid av hendelsen.
Instruksen i sin helhet ligger vedlagt og den skal publiseres i Håndbok ATM.

Flygeledere skal selvfølgelig følge veiledningen, men vi ber våre medlemmer om å merke seg noen punkter dersom man opplever slik uautorisert aktivitet:

  • Skriv alltid avviksmelding
  • Ta med i avviksmeldingen dersom du følte at Avinors instruks var vanskelig å forholde seg til
  • Ta også med eventuell interaksjon med piloter, publikum, politi og lufthavn»