Med bakgrunn i forhandlingene i forbindelse med Hovedtariffoppgjøret 2018, og arbeidsgivers standpunkt, tolkning og holdning til kompensasjon knyttet til Overenskomstens §7.2 (Kompensasjon ved kurs og simulering i regi av arbeidsgiver), ber NFF med dette alle medlemmer om å påse at man får alle kompensasjoner man har krav på.

Dette betyr med andre ord, dersom man leser det som faktisk står i denne paragrafen, at man har krav på kompensasjon også når myndighetspålagte kurs og simuleringer foregår lokalt. Ettersom arbeidsgiver legger til grunn de tolkninger de gjør, ser NFF seg nødt til å følge den samme praksis.

Alle medlemmer oppfordres derfor altså til å sende inn reiseregning i etterkant av all PFO-kursing og -simulering, også når denne forgår på arbeidsstedet, da det hersker liten tvil om at dette er myndighetspålagte aktiviteter. 

I samme paragraf står det også at «Arbeidstiden kompenseres time for time inntil 9 timer per døgn.» Dette betyr med den samme innskrenkende holdningen at dersom man feilaktig har blitt satt opp med en for kort vaktkode i arbeidsplanen, eksempelvis en med 7,5 timers lengde, så vil man ikke kompenseres med overtid ut over dette, men derimot med timelønn opp til 9 timers dag.

Alle medlemmer oppfordres til å påse at man ikke arbeider ut over oppsatt vaktlengde ved deltakelse på myndighetspålagte kurs og simuleringer i regi av arbeidsgiver, slik denne fremgår av aktuell arbeidsplan. 

Dette har sin bakgrunn i at arbeidsgiver nekter å kompensere dette etter lovens bokstav, men heller anvender formuleringen i §7.2 som et slags kreativt unntak for å slippe å kompensere med overtidsgodtgjørelse, men heller betale ut timelønn i det aktuelle tidsrommet.