Siden 2015 har det blitt jobbet med å utforme en ny pensjonsordning i selskapet med bakgrunn i å få på plass en bærekraftig og god ordning for både de ansatte og selskapet. NFF har vært tungt inne i prosessene hele veien, og har vært sterkt bidragsytende og medvirkende i utformingen av den nye ordningen helt frem til dags dato.

Detaljer rundt den nye ordningen kommer vi tilbake til etter at nødvendige møter er gjennomført med arbeidsgiver i nær fremtid.

Det vi likevel kan si nå er at det er en god innskuddsordning som kommer på plass. Det er en tvungen overgang for ansatte under 53 år, noe som medfører at man får fulle kompensasjoner som gjør at man ikke taper noe på en overgang til ny ordning målt mot det man ville hatt om man fortsatt skulle stått i Statens Pensjonskasse (SPK). Hadde det eksempelvis vært frivillig overgang ville det vært et tak på disse kompensasjonene. De som er 53 år og eldre og som fortsatt blir stående i SPK, vil naturligvis ikke tape noe – ingen endring for disse.

Profilen på den nye innskuddsordninger er helt i tråd med NFFs ønsker – som vi har forfektet til arbeidsgiver gjennom flere år. Vi registrerer at arbeidsgiver har sett seg enig i NFFs vurderinger knyttet til både nivå og utforming, noe vi synes er svært positivt og noe arbeidsgiver fortjener all honnør for. Satsene i ordningen er bedre enn satsene hos sammenlignbare selskaper i markedet, og det er vi fornøyd med.

Et annet moment NFF er tilfreds med er at vi ikke har tatt pensjonen inn i oppgjøret som et eget tema. Vi har ikke saldert pensjon mot andre viktige tariffposter – eller motsatt. Vi har ikke vært verken villige til – eller interessert i – å bruke rammen i oppgjøret på pensjon. Det er to forskjellige elementer som fortjener hver sin oppmerksomhet til fulle i egne prosesser. Vi har av den grunn kjørt egne prosesser knyttet til pensjon sammen med arbeidsgiver på siden av hovedoppgjøret – noe som har vært svært effektivt og fruktbart – både for oss såvel som for arbeidsgiver.

Norske flygeledere får nå en god innskuddspensjonsordning gjennom den nye innskuddsordninger som har sin forankring i Lov om innskuddspensjon. Er også verdt å nevne at våre yngste medlemmer kommer svært godt ut i den nye ordningen – betydelig bedre enn ved å ha fortsatt i SPK.