Livsfasetiltaket helsetest er i gang. NFFs styre vil minne om viktigheten av å benytte seg av tilbudet både for egen del, samt også for å bidra til å undersøke og sette fokus på hvordan det står til med norske flygelederes helse.

NFFs styre har ved flere anledninger både i informasjonsbrev og på tillitsmannssamlinger informert om de forskjellige livsfasetiltakene FRM (fatigue risk management), helsetest, helsefokusert turnus og karriereveiledning.

Arbeidsgiver har også gjennom sine kanaler informert om livsfasetiltakene. NFF erfarer at de aller fleste lokale ledere på en eller annen måte har formidlet denne informasjonen.

Livsfasetiltaket helsetest er – sammen med FRM – første aktivitet som gjennomføres. Selve gjennomføringen av testen ivaretas av et eksternt firma (Overskudd) som har betydelig erfaring med slike tester over flere år. Valget av dette firmaet ble tatt etter en vanlig anskaffelsesprosess der det var flere tilbydere som meldte interesse for oppdraget.

Testen gjennomføres ved at hver enkelt får utdelt en måler man skal ha på seg i 72 timer. I denne perioden er det viktig å notere spesielle hendelser både i jobb og fritid (f.eks. unormale situasjoner, type vakt, fysisk aktivitet osv) som påvirker puls, pust og hvile.

Måleren er ment å skulle kartlegge stress og restitusjon sånn at man i ettertid kan si noe om hvordan hver enkelt flygeleder påvirkes av belastning og hvor godt man hviler. Etter gjennomført test vil hver enkelt flygeleder få tilbakemelding av en representant fra Overskudd.

I løpet av anslagsvis et halvt år etter første test, skal man gjennomføre både måling og tilbakemelding på nytt slik at man kan få mulighet til å gjøre endringer samt se resultater.

NFFs styre er kjent med at enkelte medlemmer oppfatter det som negativt å skulle testes på denne måten. Noen har gitt uttrykk for at de er usikre på hvordan dataene behandles, enkelte
for at de ikke stoler på arbeidsgivers håndtering av resultatene og andre for at de ikke tror de kan nyttiggjøre seg tilbakemeldingen.

Alle data fra målingene behandles anonymt. Arbeidsgiver får ikke tilgang til dataene på noen annen måte enn som anonymisert statistikk på gruppenivå.

NFFs styre vil nok en gang fremheve denne testingen som et frynsegode betalt av arbeidsgiver. Vi er glad for at arbeidsgiver ser gevinsten av å investere penger særskilt i oss som ansattgruppe.

Det er viktig å være bevist på historikken og bakgrunnen for at helsetesten blir introdusert. NFF har gjennom mange år hatt et tydelig fokus på helse og belastning hos flygeledere – forankret i innspill fra enkeltmedlemmer, lokaltillitsvalgte og sentraltillitsvalgte.

Når NFF som fagforening har dette fokuset, og i tillegg har fått arbeidsgiver med på å fokusere på helse i et betydelig bredere perspektiv enn tidligere, mener vi det er både uansvarlig og uprofesjonelt av oss alle dersom vi ikke gjennomfører de tiltakene som igangsettes og støtter opp om noe vi selv har etterspurt over tid.

Vi er også glade for at vi også mottar mange tilbakemeldinger fra medlemmer som er veldig positive til gjennomføringen av testen. Det er svært gledelig og positivt at det er engasjerte diskusjoner om resultater, hvile og hvilken belastning både arbeid og fritidsaktiviteter medfører. Bevisstgjøringen av forholdet mellom belastning og hvile er et mål i seg selv, og NFF håper at denne bevisstgjøringen -sammen med tilbakemeldingen etter helsetesten og gjennomføringen av de andre livsfasetiltakene – bidrar til å gi norske flygeledere en bedre arbeidslivskvalitet over tid.