Vi har i dag mottatt Arbeidsrettens dom i ansiennitetstvisten med Spekter/Avinor Flysikring AS. 
Kjernen i tvisten gjaldt tolkningen av «ansiennitet» i § 18 om permittering i vår Hovedavtale, og om dette skal forstås som «sammenlagt» eller «sammenhengende» tjenestetid.

NFF anførte i saken at «sammenlagt» tjenestetid er avgjørende, slik at også tidligere tjenestetid skal medregnes for flygeledere som har hatt avbrudd i tjenesten. Dette standpunktet bygget særlig på vår Særavtale med Avinor Flysikring AS om regler og rutiner for ansettelse, overføring mv. av flygeledere i og etter plikttjenestetiden som i Del III har bestemmelser om rangeringsordningen. Arbeidsretten var ikke enig med oss i dette og konkluderte med at «sammenhengende» tjenestetid er avgjørende for forståelsen av «ansiennitet» i Hovedavtalen § 18. Vi leser dommen slik at Arbeidsretten her i hovedsak bygger på at det er denne forståelsen som «i utgangspunktet» legges grunn ved tolkningen av samme begrep i Hovedavtalen mellom NHO og LO, og som vår Hovedavtale er en «blåkopi» av. Arbeidsretten peker også på definisjonen av «ansiennitet» i Avinors Omstillingspolicy bygger på «sammenhengende tjenestetid». Det ble klart anført fra vår side i Arbeidsretten at NFF ikke anser dette dokumentet som relevant for en permitteringsprosess, men dette ser ikke Arbeidsretten ut til å ha vurdert.

Våre anførsler om at våre medlemmer har hatt så kortvarige avbrudd i tjenesten at det uansett må være riktig å se på den samlede tjenestetiden (selvsagt med fradrag for avbruddet), ble nokså kort avvist av Arbeidsretten uten at vi kan se hvordan Arbeidsretten egentlig har vurdert våre anførsler.

NFF anførte subsidiært at «ansiennitet» i § 18 i Hovedavtalen måtte tolkes som «sammenlagt tjenestetid» for flygeledere som søkte på den ekstraordinære stillingsutlysningen i 2006, men dette var ikke Arbeidsretten enig i. Spekter/Avinor Flysikring AS mente at Arbeidsretten ikke kunne behandle dette spørsmålet, men fikk ikke medhold i dette. I Arbeidsrettens konkrete vurdering av om denne gruppen flygeledere ble gitt tilsagn om en annen beregning av ansiennitet konkluderte Arbeidsretten med at det ikke var gitt tilstrekkelig klare tilsagn om annen beregningsmåte.

NFF anførte også at arbeidsgivers saklighetsvurdering er feil ved at det er sett helt bort fra tidligere (og til dels langvarig) tjenestetid. Arbeidsretten sier på den ene side at tidligere tjenestetid er relevant ved saklighetsvurderingen, og at dette særlig gjelder i denne saken hvor avbrudd skyldes at flygelederne arbeider som flygeledere i andre land. Arbeidsretten understreker imidlertid at for å avvike ansiennitet basert på sammenhengende tjenestetid må flere forhold vurderes. Både lengden av tidligere tjeneste, lengden på og årsaken til avbruddet i tjenesten, samt lengden på påfølgende sammenhengende tjeneste må inngå i denne vurdering. Disse forholdene må videre ses i sammenheng med de øvrige saklige hensyn ved utvelgelsen av hvem som permitteres. Arbeidsretten peker på at det her må foretas «forholdsvis konkrete vurderinger» og at det ikke på generelt grunnlag kan sies å være tariffstridig å «se bort fra» tidligere tjenestetid.

Som følge av de konklusjoner Arbeidsretten kom til i de ovennevnte hovedspørsmål var det heller ikke grunnlag for å gi NFF medhold i påstandene om tariffbrudd og tilkjenning av sakskostnader.

Les hele dommen AR-2021-16 – sak 31-2020.