Styret i Flygelederforeningen viser til tidligere informasjon om skattefri pengegave til våre permitterte medlemmer, og vil med dette komme med ytterligere presiseringer angående ordningen. 

Den opprinnelige tanken bak initiativet var at dette økonomiske tilskuddet skulle være en slags krisehjelp til medlemmer den første umiddelbare tiden av en permittering, og for en periode som var satt til maksimalt tre måneder totalt, per medlem. Styret har deretter løpende vurdert en forlengelse av denne perioden, basert på omfanget av permitteringer som har blitt gjennomført, samt det totale kostnadsbildet for foreningens kontantbeholdninger.

Beklageligvis for de som er hardest rammet av pandemiens herjinger med vår kjære luftfartsbransje, har styret nå landet på at det ikke finnes verken ressursmessig eller økonomisk handlingsrom for å videreføre pengestøtten ut over de nevnte tre første månedene. Det vil koste foreningen for mye å videreføre støtten helt ut til, i ytterste konsekvens, 12 måneder for det enkelte medlem. I tillegg har det vist seg at administrasjonen av denne ordningen, der hver enkelt pengestøtte medfører en omfattende individuell oppfølging, allerede har ført til en uforutsett stor arbeidsmengde for foreningens kasserer.

Alle medlemmer som blir eller har blitt permittert er altså berettiget totalt tre måneder med økonomisk pengegave fra Flygelederforeningen uavhengig av perioden permitteringene strekker seg over. Det kan eksempelvis være at en permittering totalt strekker seg over 7-8 måneder, hvor man arbeider litt til og fra gjennom hele perioden, men man vil likevel kunne motta til sammen maksimalt tre måneder med støtte fra foreningen.

Det er selvsagt trist at vi ikke kan bidra videre for å gjøre hverdagen til våre permitterte medlemmer litt lysere, men dette er nå en gang realitetene slik verden har blitt. Flygelederforeningen arbeider med uforminsket styrke for at færrest mulig skal permitteres i det daglige, i tillegg til å reorientere innsatsen mot best mulige ordninger i omstillingsarbeidet som om ikke lenge vil overta for den unntakstilstanden vi er inne i nå. Gavepensjon for de eldste av våre medlemmer, samt handlingsrom for å redusere individuell arbeidstid mot individuell inntektsreduksjon for å frigjøre stillinger til de med lavere ansiennitet er i så måte noen nøkkelbegreper vi har drøftet konkret med arbeidsgiver.

Likevel – hovedbudskapet her er at foreningen yter pengestøtte for inntil tre måneders permittering for den enkelte, som beskrevet over. Tre måneder totalt, uavhengig av start- og slutt-tidspunkt for den enkelte permitterte, også for de som har blitt permittert i flere omganger, eller de som enda ikke har blitt permitterte. Eventuelle tilbakekallingsperioder vil verken stoppe, forkorte eller redusere perioden med støtte, men snarere strekke de tre månedene ut over litt lengre tid.

Ordningen vil ikke lukkes før 1. juni 2021.

For ytterligere individuell oppfølging av denne ordningen bes det enkelte medlem om å ta kontakt med leder Robert Gjønnes eller kasserer Tom-Snorre Skaret.