De to store faglige prosjektene Avinor Flysikring arbeider med om dagen har også relativt stor interesse hos norske flygeledere. Kort status, og Flygelederforeningens holdninger til de ulike prosjektene, følger under:

RT
Flygelederforeningen har som en del av Lønnsomt Flysikring blitt gjort kjent med at Avinor AS har tatt initiativ til å løse ut opsjonen på videre utrulling av fjernstyrte tårn utover de 15 første som er tidligere besluttet og igangsatt. Hvor mange tårn det blir i denne runden er ikke klart ennå, men administrasjonen i Avinor AS skal fremme et forslag til behandling i konsernstyret i nær fremtid. Vi vil sørge for at Flygelederforeningen blir involvert i prosessen videre hva gjelder utvalg av enheter når man kommer så langt. Styret i Flygelederforeningen er skeptisk til planene om å inkludere den videre ekspansjonen i eksisterende byggningsmasse ved MRTC i Bodø, da det legger til grunn sekvensiell eller samtidig drift som vi ikke opplever er validert og verifisert ennå.

FAS
Ved siste referansegruppemøte for Strategiske prosjekter fikk organisasjonene en gjennomgang av prosjektrisiko så vel som en generell gjennomgang av hvordan «Plan B» løsningen for FAS i Sør Norge er skissert integrert. Det fremgår av prosjektet sin presentasjon at det er stor risiko for fremdrift og gjennomføring, og at signaler man har mottatt de siste månedene om at prosjektet vil bli ytterligere forsinket fremstår som dekkende. Ny måldato for innføring av FAS ACC behandles i disse dager, og prosjektet forventer at den publiseres i linjen når den er bestemt.

Gjennomgangen av «Plan B» redegjorde for hvordan NATCON og iTec skal operere parallelt i Sør Norge. Detaljene om hvordan disse systems skal snakke sammen jobber prosjektet fortsatt med, og Norsk Flygelederforening har en bekymring om at mangelfull integrasjon mellom systemene kan føre til merarbeid for flygeleder i en eller begge systemene. Vi har bedt prosjektet fortsette å gi oppdateringer til oss på faktisk funksjonalitet, helt ned til eksempelnivå på hvordan spesifikke typer flyginger vil håndteres innad og mellom systemene.

Faglig Utvalg i Flygelederforeningen vil i tillegg legge fram presentasjoner på foreningens høstsamling for de tillitsvalgte, som vil gjøres tilgjengelige i etterkant av samlingen.