Det utsatte hovedoppgjøret 2020 er nå formelt i havn. Relativt langt på overtid, men likevel etter et nesten oppsiktsvekkende greit forhandlingsløp. Flygelederforeningen vil benytte anledningen til å takke arbeidsgiver for åpne og ryddige forhandlinger, vilje til konstruktive løsninger og god stemning i forhandlingsrommet.

Oppkjøringen til årets hovedoppgjør var åpenbart sterkt korona-preget, og det hører jo med til historien at Flygelederforeningen allerede i mars måned sa seg villige til å avlyse hele hovedoppgjøret for å rekke ut en hjelpende hånd til arbeidsgiver. Slik ble det som kjent altså ikke, og det utsatte oppgjøret fikk dermed likevel noen til dels gode effekter for våre medlemmer. Frontfagets ramme på 1,7 % (inkudert overheng) gikk det relativt raskt å enes om, og etter noen få korte runder med forhandlinger landet man også innretningen av disse midlene uten de helt store kontroverser.

Det ble i tillegg rom for å gjøre overenskomsten bedre oppbygd og strukturert, spesielt med tanke på elementene rundt arbeidsrytme. Man har også ikke minst fått tariffestet pensjonsordningen, uten at det på noen som helst måte var noe som måtte hestehandles inn ved å gi fra seg noe annet substansielt. En åpning for daglig arbeidstid opp til 12,5 timer, med retten til individuell reservasjon er også nytt av året. Flygelederforeningen kan dermed etter forholdene si seg godt fornøyd med hovedoppgjøret 2020.

De viktigste materielle endringene avtalt i 2020 kan oppsummeres slik:

  • Et lønnstillegg på 1,7 %. Fordelingen av disse lønnsmidlene er innrettet slik at våre yngste medlemmer får mest ved denne anledningen. Dette var i tråd med våre ønsker, sett i lys av situasjonen vi er inne i nå. Vi ønsker at de som står i fare for permitteringer skal være lønnsvinnerne denne gang. Tilleggene gjelder fra 1. april, og vil bli etterbetalt på vanlig måte. Størrelsen på de ulike tilleggene vil bli kommunisert via e-post til de tillitsvalgte.
  • Tariffestet pensjon. Pensjon er nå en del av det kollektive avtaleverket vårt, med den ordningen man tidligere har blitt enige om nedfelt i overenskomsten. I tillegg har man protokollført at et eventuelt bytte av pensjonsleverandør skal være gjenstand for drøftinger med organisasjonene.
  • Fokus på arbeidsrytmearbeidet. Man har strukturert om store deler av overenskomsten, slik at prosessen ved å utgi arbeidsplaner basert på en god arbeidsrytme utarbeidet i samarbeid mellom ledelse og de lokale tillitsvalgte er bedre definert, og kan leses stegvis som en slags «bruksanvisning». I den forbindelse er «arbeidsrytme» definert selvstendig i § 6.2, mens «friperiodeplan» er inkorporert i arbeidsrytmebegrepet. Slik sett vil nå arbeidsrytmen også formelt sett fungere som en friperiodeplan. Dette vil gjøre fokuset på forutsigbarhet og gode arbeidsrytmer sterkere, etter Flygelederforeningens mening.
  • Vern mot forskjøvet arbeidstid (omdisponeringer). Nytt av året er en sikringsbestemmelse i forbindelse med endringer av arbeidsplan utenfor 14 dager. Nå har den ansatte en rett til bli fritatt for all forskyvning av arbeidstid dersom man av helsemessige eller vektige sosiale grunner ber om det. Dette er samme ordlyd som beskrevet i Arbeidsmiljølovens vern mot pålagt overtid. Dette kan være en svært viktig nyvinning for enkelte av våre medlemmer.
  • Ukefridag på 35 timer. En liten endring har blitt foretatt her, slik at man nå harmoniserer ukefridagen mot AMLs regler. Det er viktig å merke seg at ukentlig fridag på søndag, som man som hovedregel skal ha minimum annen hver uke, likevel skal være på 36 timer, i perioden lørdag 10:00 til søndag 22:00.
  • Mulighet for daglig arbeidstid opp til 12,5 timer etter skriftlig avtale med tillitsvalgte, som i arbeidslivet ellers. I overenskomsten er det ganske enkelt henvist til AML §10-5. Som et ekstra vern (som heftig diskutert på opptil flere årsmøter) har man fått på plass en passus om enkeltansattes rett til å reservere seg mot dette, noe som gir et sterkere vern enn AMLs regler. Slik sett håper vi at alle behov i forbindelse med daglig arbeidstid kan dekkes, uten at noen tvinges inn i noe de ikke ønsker.
  • Protokollført enighet om partssamarbeid rundt avspasering og opparbeidet fritid. Flygelederforeningen vil i etterkant av oppgjøret (i løpet av høsten 2020) gjøre et stykke arbeid sammen med arbeidsgiver for å klargjøre spillereglene rundt uttak av slik opparbeidet fritid på en god nok måte, herunder etablere en protokollert enighet om hvordan dette skal legges opp i fremtiden.

Flygelederforeningen kan si seg fornøyd med resultatet av hovedoppgjøret 2020. Ser man på alternativet, som jo opprinnelig var et avlyst oppgjør på vårt initiativ, vil vi si oss svært så godt fornøyd. Vi håper medlemmene våre kan si det samme, selv om det kanskje er helt andre problemstillinger enn lønnsoppgjør de aller fleste er mer opptatt av om dagen.