Nå som det første umiddelbare sjokket over at verden slik vi kjenner den har endret seg dramatisk har avtatt noe for de fleste, og mange har gått inn i helt nye operative konsepter som nærmest ble innført over natten, begynner situasjonen i bransjen vår å stabilisere seg noe. Ulempen er selvsagt at hele bransjen er i et slags stabilt sideleie – og det står relativt dårlig til. Fly parkeres for kortere eller lengre bakkeopphold, og flytrafikken er i ferd med å svinne helt hen.

I denne nye og uvante situasjonen er det ikke unaturlig at mange av våre medlemmer nå begynner å nyorientere seg litt. Da blir spørsmålene mange: «Kommer det permitteringer hos oss også?». «Når må Avinor begynne å tenke økonomi foran driftsstabilitet?». «Er vi nødt til å kutte lønningene våre for å slippe permitteringer?». Og ikke minst – «Hvordan ser Flygelederforeningen på disse spørsmålene?

Først og fremst vil styret i Flygelederforeningen understreke at vi har stor forståelse og respekt for at slike spørsmål dukker opp. Ser vi på samfunnet rundt oss ser man at NAV-systemet er i ferd med å knele på grunn av at nesten to hundre tusen nordmenn søker om dagpenger som følge av den siste ukens permitteringer, og i luftfartsbransjen ser tallene direkte hårreisende ut. I tillegg ser vi at konsernsjefen i Avinor, Dag Falk-Petersen, i sine direktesendinger til selskapets ansatte forteller om hvordan «pengene renner ut» i Avinor, og lufter en idé om at alle ansatte kan ta et par måneders lønnsreduksjon i en gitt prosent for å unngå å måtte benytte seg av permitteringer, som en del av den nasjonale dugnaden.

Vi i Flygelederforeningen er ikke naive. Vi vet at det er alvor, og vi vet at arbeidsgiver trenger vår hjelp.

Vi vil med andre ord mer enn gjerne bidra i en dugnad – som vi allerede for knappe to uker siden tok til orde for.

Permitteringer er ikke en særlig effektiv og velegnet løsning for akkurat vår yrkesgruppe, som har som primæroppgave å sikre kontinuerlig drift i luftrom og på flyplasser. Samfunnskritisk virksomhet er ikke den man i første rekke ønsker å kvitte seg med i krisetider. Det må ligge som en forutsetning for hvordan vi håndterer problemstillingen.

Vi har som kjent allerede i et forsøk på å hjelpe vår arbeidsgiver åpnet for fleksible og effektive løsninger, slik vi skisserte i vår kommunikasjon med Avinor fredag 13. mars. I tillegg til denne åpningen for full fleksibilitet for endringer i arbeidstid på kort varsel, som åpenbart har en viss økonomisk effekt på driftsbudsjettet, tilbød vi oss også å rett og slett avlyse hele hovedoppgjøret i 2020. Dette for å gi en langsiktig økonomisk planleggingshorisont for arbeidsgiver, slik at de på et så tidlig tidspunkt som mulig kan regne på de langsiktige konsekvensene sine. Dette tilbudet ligger fortsatt på bordet hos arbeidsgiver, og vi er villige til å gå i en dialog om det når som helst. Vi er usikre på hvorfor arbeidsgiver ikke har fulgt dette mer opp mot oss på tross av at tilbudet er lansert en rekke ganger etter den 13. mars, men heller lanserer kutt i månedslønn i et par måneder som løsning på økonomiske utfordringer i Avinor-konsernet.

Et avlyst lønnsoppgjør for vår yrkesgruppe er et betydelig bidrag til selskapets bunnlinje. Regner man litt enkelt og sjablongmessig på tallene, ser man raskt at vårt tilbud om å ikke gjennomføre lønnsoppgjør i 2020 nesten alene vil dekke hele forslaget om reduksjon i lønn i to måneder for alle ansatte i hele konsernet, og det er før man tar inn elementer som kostnadene i tid og ressurser som går med ved gjennomføringen av forhandlinger, «renters rente»-effekten i alle fremtidige år som følge av å stoppe lønnsvekst i år, overslagseffekt til andre foreninger, samt roen hele organisasjonen vil ha når man skal forsøke å legge til rette for ny vekst etter at Corona-pandemien er et tilbakelagt mørkt kapittel.

Dette ønsker vi i Flygelederforeningen å gi. Vi vil bidra med det som gir den største effekten, på enklest mulig måte. Vi vil gi dette helt uavhengig av de andre foreningene i konsernet, selv om vi selvsagt vil oppfordre disse også til å være med på tiltaket, i solidaritetens ånd.

Et forslag om å prosentvis redusere lønninger er jo på mange måter «to sider av samme sak» vil noen kunne hevde. Likevel finnes det utfordringer med dette forslaget. Hva med de som allerede arbeider i reduserte stillinger? Skal de ytterligere ned for å oppnå ønsket effekt? Eller vil man tilby flere reduserte stillinger i to måneder? Mange har jo tvert imot allerede fått beskjed om at de må OPP i stillingsprosent for å sikre driften i våre nye driftskonsepter… I tillegg, effekten av en slik kortvarig dugnad er jo nettopp det – kortvarig.

Avinor sliter ikke med likviditetsutfordringer på kort sikt, dette kunne konsernsjefen bekrefte i sin seneste direktesendte informasjonsoppdatering. Dermed vil jo den løsningen som gir den beste effekten på bunnlinjen i 2020 totalt sett også være den beste løsningen for selskapet på lang sikt, slik vi vurderer det.

Det viktigste for Avinor bør være at «en fugl i hånda er bedre enn ti på taket». Arbeidsgiver har et stående tilbud fra oss om å avlyse lønnsoppgjøret 2020. Det handlingsrommet har styret i Flygelederforeningen bevilget oss selv, gjennom de fullmakter vi vanligvis har fra våre medlemmer når det gjelder lønnsforhandlinger.

Gjennomføring av et prosentvis lønnskutt for alle medlemmer vil være en sak vi ikke kan iverksette uten en form for samtykke fra dere,våre medlemmer, med det byråkratiet det kan medføre. I tillegg hadde det vært nødvendig å gjøre en jobb med å saksbehandle alle effekter dette kan få i ulike scenarier. Sist men ikke minst – alle fagforeninger i konsernet har allerede signalisert tydelig at en løsning med prosentvise lønnskutt ikke er det foretrukne alternativet for dem. Man kan dermed si at situasjonen for arbeidsgiver minner mer om «to fugler i hånda og én på taket». Vi vil fortsette å jobbe med arbeidsgiver for å forankre forståelse av dette hos dem i tiden fremover.

Flygelederforeningen er opptatt av å bidra med betydelige tiltak både for selskapet og samfunnet. Vi er opptatt av forutsigbarhet og langsiktige løsninger. Dette er spesielt viktig ettersom det også kommer en dag i morgen – hvor vi skal bygge selskap og samfunn opp igjen etter den største krisen i vår generasjons levetid. Vårt forslag og tilbud til arbeidsgiver er således uten sidestykke slik vi ser det, og vil bidra ikke bare i år men i all uoverskuelig fremtid.

Dette er altså tankegodset vi i Flygelederforeningen jobber etter når det gjelder disse spørsmål. Vi håper og tror vi har alle våre medlemmer i ryggen når det gjelder linjen vi har lagt oss på. Som nevnt, permitteringer er for akkurat vår yrkesgruppe en lite gunstig løsning for samfunnet. Dette gjør at vi må bidra på andre måter for selskapet vårt.

Vi må alle bidra – vi har alle et felles ansvar!

Eventuelle spørsmål i sakens anledning kan rettes til NFFs leder Robert Gjønnes på telefon +47 934 21 026.