Kjære medlemmer av Norsk Flygelederforening,

Som vi alle nå smertelig har blitt klare over de siste dagene, så står hele samfunnet, både globalt, nasjonalt og lokalt, ovenfor en krise vi ikke kan sammenligne med noe annet i vår generasjons levetid. Vi kjemper nå i praksis en krig mot en usynlig fiende, og selv om vi ikke er i førstelinjen, slik helsearbeiderne på alle landets sykehus er, så har vi likevel en viktig rolle å spille for at samfunnet skal holde hjulene i gang. Luftfart er viktig samfunnsmessig infrastruktur, kanskje spesielt i unntaks- og krisetilstander. Mat, medisinsk utstyr og syke mennesker må fortsatt transporteres. Kommunikasjonsveiene må altså holdes åpne, selv om alt rundt oss gradvis stenges ned.

I en slik situasjon må alle våre medlemmer bidra, i en storstilt nasjonal dugnad. Nå må vi alle brette opp ermene, og stille opp. Det er det som er utgangspunktet for vår agering nå. Der man tidligere har vært opptatt av det som nå kan oppfattes som flisespikking rundt arbeidstidsspørsmål, Arbeidsmiljøens irrganger og faglige uenigheter, må vi nå stille om hele vårt fokus. I dag har vi derfor underskrevet en midlertidig særavtale om full fravikelse av alle «de vanlige» reglene i Overenskomst og AML. Det er et viktig, og nødvendig grep, som gjør at arbeidsgiver kan restrukturere hele sin drift med tanke på å opprettholde drift i vårt nye verdensbilde. Slik sett kan man allerede fra i morgen av drive på en helt annen måte enn tidligere, der fokuset nå er på å holde medarbeidere friske og smittefrie, samtidig som man har en beredskapsplan for kontinuerlig drift dersom mange av våre medlemmer blir syke, eller havner i karantene.

Det er også på sin plass å skryte av vår arbeidsgiver, og våre ledere. Der andre firma umiddelbart kaster seg på det økonomiske hylekoret, og massepermitteringer snart er den nye normalen, så står Avinor og Avinor Flysikring opp og fronter en forbilledlig holdning om å ta vare på sine ansatte gjennom tiltak for å hindre smittespredning, samtidig som man fokuserer på kontinuerlig drift. Økonomi, eller frykten for inntektstap, har ikke vært nevnt i vår kommunikasjon. Permitteringer har vært et ikke-tema. Vi er stolte av å arbeide i et slikt selskap. Derfor spiller vi også på lag, og gir full anledning til å midlertidig skrote både Overenskomst og AML. I tillegg har vi allerede spilt inn at vi sier oss villige til å rett og slett bare avlyse hele lønnsoppgjøret for 2020, slik at arbeidsgiver på et så tidlig tidspunkt som mulig kan ha dette med i beregningen etter det første sjokket har gitt seg, og man begynner å tenke på økonomiske konsekvenser av krisen vi nå står midt oppe i. Slik sett har vi gitt en utstrakt hånd, både driftsmessig og økonomisk. Dette handler om åpenhet og tillit.

Tillit er et nøkkelord i alle krisesituasjoner. Selv om vi tidligere på flere nivåer i organisasjonen har opplevd samarbeidsutfordringer, er det nå på tide å legge bort alle eventuelle antipatier, og stole nesten blindt på at vi vil hverandre vel i tiden fremover. Som tillitsvalgte står vi for en slik holdning, og vi vet at arbeidsgiver også vil gi oss en stor grad av tillit. Samarbeidet fremover vil preges av et stort tempo i alle avgjørelser som skal tas, og vi må ha tillit til at det er rom for å finne de gode, og riktige, løsningene sammen. På samme måte ønsker vi at medlemmene våre har tillit til at vi i Flygeledeforeningen også vil våre medlemmers beste. Å gå med på løsninger som sikrer det beste smittevern og opprettholdelse av inntekt på kort varsel, uten å ha dekning for dette i verken strategiske planer eller voteringer blant alle medlemmer, er grep som fordrer at vi som sentrale tillitsvalgte har stor grad av tillit. Vi forvalter denne tilliten fra dere så godt vi kan, i en situasjon som er den mest ekstraordinære av alle ekstraordinære situasjoner vi kunne tenke oss å komme i.

Hele vår oppmerksomhet i tiden fremover kommer til å handle om å følge opp effekter av denne unntakstilstanden hele kloden snart er en del av. Når samfunnet ber om vår hjelp skal vi være beredte til å stille opp, no questions asked.

Våren 2020 kan vise seg å bli Norsk Flygelederforenings stolteste periode, i historien. Og det er dere der ute i førstelinjetjenesten vi alle kommer til å være stolte av. «Yrkets egenart», som vi til det kjedsommelige har frontet på ulike arenaer tidligere, vil sjelden være viktigere enn akkurat nå.

Ta vare på hverandre, selv på litt avstand. Vask hendene, erstatt det gode håndtrykket med et hyggelig vink, host i albuekroken, og still opp for hverandre og samfunnet vi alle er en del av. Det er det som er det eneste viktige i tiden fremover.

Med vennlig hilsen

Styret i Norsk Flygelederforening