I Statsråd den 20. mars 2020 vedtok Stortinget følgende tiltak i forbindelse med koronakrisen.

Disse tiltakene gjelder fra samme dag og innebærer følgende:

  • Permitterte sikres 100 prosent lønn inntil 6G fra dag 3 til og med dag 20. Merk dere at det er en inntektsbegrensning på «100 prosent lønn» her – 6G som tilsvarer kroner 599.148,- Tjener man mer får man ikke 100 prosent lønn – man får 6 G.
  • Arbeidsgiverperioden (dagene da arbeidsgiver betaler full lønn til den permitterte) reduseres fra 15 til 2 arbeidsdager. Staten tar deretter over inntektssikring av den permitterte.
  • Dagpenger for permitterte og de som blir ordinært ledige oppjusteres og skal utgjøre 80 prosent av dagpengegrunnlaget opp til 3G og 62,4 prosent av den delen av dagpengegrunnlaget som er mellom 3G og 6G. Maksimal årlig beregning er da kroner 426.593,-
  • Den nedre inntektsgrensen for rett til dagpenger senkes til 0,75G siste 12 måneder eller 2,25 G siste 36 måneder.
  • Bestemmelsen om tre dagers ventetid før dagpengeutbetalingene starter, oppheves. Dermed slipper de som blir permittert å gå tre dager uten inntekt. Endringen gjelder også dem som blir oppsagt og må søke om dagpenger.
  • Kravet til redusert arbeidstid for rett til dagpenger, endres fra minimum 50 prosent, til minimum 40 prosent. Endringen innebærer at for eksempel en fulltidsansatt som permitteres kun to arbeidsdager i uka, får rett til dagpenger. Ved å tilrettelegge for mer bruk av «rullerende permitteringer» blir den økonomiske byrden på den enkelte ansatte lavere.
Om en ansatt tjener mer enn 6G i redusert stilling har ingen betydning for retten til dagpenger – retten til dagpenger har man uansett som beskrevet i tiltakene over. Dagpengegrunnlaget er likevel ikke høyere enn max 6G – dette er viktig å merke seg.

Endringene i arbeidsgiverperioden får virkning også for iverksatte permitteringer, slik at arbeidsgivere som har utbetalt permitteringslønn i minst to dager pr fredag 20. mars, slipper ytterligere lønnspliktdager. Det må påregnes noe mer ventetid ved NAVs behandling av dagpengesøknad under permittering.

I tillegg gjelder disse to tiltakene som allerede er implementert og gjeldende:

  • Dagpengegrunnlaget beregnes ut fra bruttoinntekt de siste 12 eller 36 månedene, avhengig av hva som gir høyeste utbetaling.
  • Permitterte kan motta dagpenger i inntil 26 uker i løpet av en periode på 18 måneder, ved hel eller delvis permittering hos samme arbeidsgiver.

Om det er noen spørsmål kan dere når som helst ta kontakt med NFFs leder Robert Gjønnes på telefon eller e-post.