I september deltok Carl Henrik på vegne av NFF på en workshop i regi av Eurocontrol

Institue of Air Navigation Services. Innføringen av en EU-forordning med krav til

tjenesteyter omfatter også en del krav angående Human Factors, og workshopen var i sin

helhet viet til dette temaet.

I all hovedsak er inntrykket at vi i Avinor Flysikring har ting rimelig bra på stell når det

gjelder kravene i forordningen. Mange av de temaene dette omfatter er faktisk dekket av

allerede innførte, samt noen kommende, tiltak etter livsfaseprosjektet.

 

Håndtering av risiko for fatigue er et igangsatt tiltak i Avinor Flysikring, og helsefokusert turnus (arbeidet med

dette er ennå ikke helt ferdigstilt) vil dekke en hel del av de kravene som er stilt når det

gjelder «rostering». I tillegg er noen av kravene allerede ivaretatt gjennom godt innarbeidede prosedyrer,

retningslinjer osv når det gjelder f.eks. AKAN, CISM (håndtering av stressreaksjoner etter

kritiske hendelser) og prosedyre for hvordan en flygeleder skal opptre dersom han/hun

bruker medikamenter eller av andre årsaker oppfatter seg uskikket til operativt arbeid.

 

Likevel er det noen krav som etter Flygelederforeningens oppfatning ikke er like godt

ivaretatt pr i dag. Håndtering av stress (i mer generelle former enn bare CISM) og pauser

fra operativt arbeid er blant kravene i forordningen Flygelederforeningens styre kommer til

å følge nøye mer på at ivaretas skikkelig i tillegg til de andre temaene som vi følger med på

gjennom oppfølgingen av livsfasearbeidet.